มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

    ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ สำหรับงานวิจัยดีเด่นด้านโปรตีน การส่งเสริมงานทางด้าน Protein Crystallography ในประเทศไทย และ ความเสียสละที่ร่วมก่อตั้งและพัฒนาสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการสรรหา มีมติพ้องกันว่า ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ เป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับรางวัลศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ ประจำปี 2017

     เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในงานประชุมสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (5th APPA / 12th PST) ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ หัวหน้าศูนย์วิจัยโครงสร้างและการประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว

     ในการประชุมครั้งนี้ มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล Prof. Thomas Steitz และ นักวิทยาศาสตร์โปรตีนชื่อดังจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม และนำเสนองานวิจัยเป็นจำนวนมาก  และเป็นครั้งปฐมฤกษ์ของการมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ ซึ่งเป็นรางวัลจากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยที่มอบให้แก่นักวิจัยด้านโปรตีนดีเด่น  โดยศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ เป็นนักวิจัยโปรตีนดีเด่นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ ยังได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาคมโปรตีนแห่งเอเชียแปซิฟิก ในปี 2560-2561 ซึ่งเป็นนักวิจัยคนที่ 2 จากประเทศไทย ที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์

     ในการประชุม 5th APPA / 12th PST นี้ มีคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงการบรรยายนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา สุจินต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรชีวเคมี หัวหน้าหน่วยวิจัยไฟฟ้า-ชีวเคมี  และ การนำเสนอผลงานวิจัยโดย Dr. Rong-Yi Lai จากสาขาวิชาเคมี ดร.ปิยณัฐ หมี่กระโทก และ Ms. Sasimali Soysa จากหลักสูตรชีวเคมี (หน่วยวิจัยไฟฟ้า-ชีวเคมี) สำหรับการนำเสนองานแบบโปสเตอร์นายอนุวัต อุ่นคำ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรชีวเคมี ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น และรางวัลสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งต่อไป และนางสาวนารถชนก ศรีโท ผู้ช่วยวิจัยของสาขาชีวเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประชุมครั้งนี้คณาจารย์ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า ของหลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยได้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ทั้งสิ้น 16 ผลงาน

    ผลจากการประชุมครั้งนี้ได้เแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และเข้มแข็ง ของคณาจารย์และนักศึกษา ประจำหลักสูตรชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ประจักษ์แก่นักวิทยาศาสตร์ไทย และนานาชาติ 
Awardee of M.R. Jisnuson Svasti Outstanding Protein Scientist of Thailand Award