มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" โดย ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการจัดประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สู่การเป็นผู้นำในเวทีประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2  ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์