มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรม 26 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          ตามที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533  เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ รวมถึงภารกิจด้านอื่น ๆ นั้น
          ในโอกาสที่ "ครบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ณ โถงกลาง อาคารวิชาการ 2 ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีทำบุญดังกล่าว

 

และในช่วงเวลา 13.30 - 17.00 น. ได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมวาระพิเศษ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ในหัวข้อ ดังนี้
“ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์” โดย คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ)

"การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา" โดย ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่)

"การดำเนินงานด้านวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์" โดย หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ)


 

"การบริการวิชาการ การบริหารจัดการภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการก้าวเข้าสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในมุมมองของคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ " โดย รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์)


และกิจกรรมมอบรางวัลแก่พนักงานสายปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558