มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรยายพิเศษ

 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ “สู่วันหน้าที่ดีกว่า” โดย ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “สู่วันหน้าที่ดีกว่า” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ในการบรรยายครั้งนี้ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ท่านได้นำเสนอความท้าทายสู่วันหน้าที่ดีกว่าสำหรับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันประกอบไปด้วย 
สังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 การเผชิญความท้าทาย  การปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ  และ การเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง  ในเรื่องของสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 นั้น ทุกคนในสังคมต้องตระหนักว่า ข้อมูลข่าวสารและความรู้คือพลังอำนาจ สมรรถนะสำคัญสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตเกาะเกี่ยวที่ฐานความรู้และการเข้าถึงความรู้ ดังนั้น การมีพื้นฐานความรู้ดิจิตอล (digital literacies) จึงเป็นความสามารถที่จำเป็นเพื่อเตรียมคนให้พร้อมสำหรับการดำรงชีวิต  เรียนรู้ และทำงานในสังคมดิจิตอล ประเด็นที่เป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน ได้แก่ สภาวะการแข่งขัน สมรรถนะจำเป็นสำหรับบัณฑิต และ การเรียนการสอนยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญกับภาวะที่มีคู่แข่งในประเทศมากขึ้น ในขณะที่ผู้เรียนมีน้อยลง มหาวิทยาลัยควรมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ซึ่งในส่วนนี้สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนสู่การเรียนการสอนยุคใหม่ ที่ต้องเริ่มจากการสร้างความอยากเรียนอยากรู้แก่ผู้เรียน  เรียนรู้เนื้อหาสาระหลักและเหตุผลสนับสนุน เรียนรู้วิธีเรียนรู้ ฝึกคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และท้ายที่สุดสามารถประยุกต์สิ่งที่รู้ให้เกิดประโยชน์ได้  นอกจากนี้แล้ว ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ได้แนะนำให้เราช่วยกันสร้างนวัตกรรมและนำการเปลี่ยนแปลง โดยสำหรับระดับสำนักวิชานั้นให้ช่วยกันสร้างอัตลักษณ์ของสำนักวิชาโดยประยุกต์มาตรฐานสากลกับความต้องการของประเทศ ส่งเสริมเติมเต็มสมรรถนะให้นักศึกษาและบัณฑิต และประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนการสอน       

ในช่วงท้ายของการบรรยาย ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ยังได้ให้แง่คิดของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเริ่มจากการฝึกฝนทักษะชีวิต คือ 1) อยู่กับความจริง ฝึกสังเกตรอบตัว และหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 2) คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล 3) เรียนรู้มากว่าที่คนอื่นเห็น 4) สั่งสมสมรรถนะ 5) ทำใจให้พร้อมในสงครามชีวิต และ 6) อยู่อย่างเป็นสุข

ข้อคิดจากท่านวิทยากรนั้นนับได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการเตรียมพร้อมของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งของการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปรับตัวของอาจารย์ และบุคลการให้มีการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการทำงาน ประโยชน์ที่เกิดจากการรับฟังการบรรยายพิเศษในวันนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานทุกส่วนของสำนักวิชาต่อไป