มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ
สาขาวิชาเคมี  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์