มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Prof.Dr. Sergey Meleshko
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์