มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์