สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี

          ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ได้อันดับ 4 ของประเทศ ในการแข่งขัน Thailand Computational Chemistry Challenge by Ube 
          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการแข่งขันรอบสุดท้ายของทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จากการกำหนดเกณฑ์เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 35 ปี [ทีมของ มทส. เป็นทีมเดียวที่มี นักศึกษาระดับปริญญาตรีล้วนในขณะที่ทีมอื่นเป็นระดับ ปริญญาโทและเอก และเป็นทีมที่มาจากต่างจังหวัดเพียงทีมเดียว] อย่างไรก็ตาม เราทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี โดยได้คะแนนรวมเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ และรับเงินรางวัล 30,000 บาท   ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างงานประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2016: PACCON2016 ที่กรุงเทพมหานคร http://www.paccon2016.com/content.php?slug=welcome

สมาชิกใน ทีม Mattice
1. นายโสภณ บุตรชา   สาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง   สาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 3
3. นายปณิธาน ศรีบริบูรณ์  สาขาวิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 4