มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมระดมสมอง

        สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ) ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดประชุมโครงการระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัยของ มทส.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร.อนันต์  ทองระอา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่

กิจกรรมกลุ่มย่อยระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     - คณาจารย์แต่ละสาขา ทำ SWOT analysis ของสาขาตน
 
     - ฝ่ายสนับสนุนระดมความคิดวิเคราะห์งานและทำ SWOT analysis  ของงานฝ่ายสนับสนุน

และได้มีการประชุมระดมสมองต่อเนื่องในวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา โดยท่านอธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า)  ประธานในพิธี  กล่าวเปิดการประชุมระดมสมอง และการบรรยายในหัวข้อ “25 ปี ที่เห็น มทส. สู่มหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษที่ 21           

โดย ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ

การบรรยายในหัวข้อ “องค์ประกอบของความสำเร็จ ว่าด้วยการพัฒนาสำนัก/คณะวิชาวิทยาศาสตร์”  โดย ศ.ดร.สุพจน์  หารหนองบัว   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การบรรยายในหัวข้อ 1) “การตั้งและบริหารกลุ่มวิจัย” และ 2) “Academic VS Industrial Research: Opportunities, Challenges and Barriers” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์   สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การบรรยายในหัวข้อ “Entrepreneurship for Scientists and Engineers” โดย รศ.ดร. พิศิษฐ์  สิงห์ใจ  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายในหัวข้อ “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง...ตัวอย่างแห่งความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทย”โดย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ  ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษาของศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”  โดย ผศ.ดร. วีรชัย  อาจหาญ  ผู้อำนวยการเทคโนธานี และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน-ชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี