มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การศึกษาดูงาน

         คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ) รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์) และหัวหน้าสาขาวิชา ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี