มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมษา นันธิษา

       ผลงานวิจัยเรื่อง “Lectins Produced by Agaricaceae Mushrooms Commonly Found in North-eastern Thailand” โดย นางสาวเมษา นันธิษา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. และ ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ “Outstanding Poster Award” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Workshop and Symposium on Mycology in Southeast Asia and the 9th Thai Mycological Association Conference ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558