สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานเลี้ยงแสดงความยินดี

  ด้วยในปี 2556 คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลด้านต่างๆ ดังนี้

1.    ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

2.    ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิช  พรมอารักษ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในระดับดีเด่น

3.    อาจารย์ ดร.พนมศักดิ์  มีมนต์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม

4.    รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  สุจินต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิช  พรมอารักษ์ ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Research Award

5.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา ได้รับรางวัล 2013 TWAS Prize for Young   Science in Thailand

6.    รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  สุจินต์ ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (BMB Award) ประจำปี พ.ศ. 2557
 

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ลานหน้าบ้านสุรวนา