สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การสัมมนาประจำปี

เรียน บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่นับถือทุกท่าน

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดสัมมนาและกิจกรรมนอกสถานที่ ประจำปี 2556 หัวข้อ “สำนักวิชาวิทยาศาสตร์กับอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2556 ตามความทราบแล้วนั้น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการนำของท่านคณบดี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

1. การสัมมนาประจำปี ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. เพื่อร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับการเตรียมความพร้อมของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558

2. กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2556  ซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งทางคณะทำงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้พยายามจัดหา และร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งครอบครัว ได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน แบบสนุกสนาน โดยมีกิจกรรมที่ทั้งครอบครัวสามารถสนุกสนานร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ (ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาก่อนหน้านี้นะครับ)  ถือว่าเป็นการพักผ่อนร่วมกัน หลังจากตรากตรำงานหนักมาทั้งปีครับ รวมทั้งเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ครับ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ในครั้งนี้ร่วมกันให้มากๆ นะครับ

เพื่อให้การเตรียมการด้านการจัดสถานที่ การเดินทาง ที่พัก และอาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งความประสงค์ในการร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับและส่งคืนที่ ส่วนธุรการ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 ครับ

ขอบพระคุณมากครับและหวังว่าจะได้เจอทุกท่านในช่วงวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2556 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาสนุกด้วยกันอีกครั้งนะครับ

 ขอแสดงความนับถือ

 รัตติกร ยิ้มนิรัญ

รองประธานคณะทำงาน

(ในนามของท่านคณบดีและท่านรองคณบดี)