สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Developing a New Two-Step Protocol to

งานวิจัย
ชื่องานวิจัย:

Developing a New Two-Step Protocol to Generate Functional Hepatocytes from Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells under Hypoxic Condition

ผู้วิจัย: Wilairat leeanansaksiri
สาขาวิชา: สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เริ่ม:  
สิ้นสุด:  
รายละเอียด:  

นักศึกษาที่ทำวิจัยร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา

แหล่งเงินทุนสนับสนุน
ลำดับที่ องกร์สนับสนุน/ผู้ให้ทุน จำนวนเงินทุน วันที่ได้รับทุน
1   0 2010-02-26