สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Enhancement of wound closure in

งานวิจัย
ชื่องานวิจัย: Enhancement of wound closure in diabetic mice by ex vivo expanded cord blood CD34+ cells
ผู้วิจัย: วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ    
สาขาวิชา: สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เริ่ม: 20xx-09-01
สิ้นสุด: 20xx-10-01
รายละเอียด:  

นักศึกษาที่ทำวิจัยร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา

แหล่งเงินทุนสนับสนุน
ลำดับที่ องกร์สนับสนุน/ผู้ให้ทุน จำนวนเงินทุน วันที่ได้รับทุน
1   0 2010-02-26