สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาและผู้ช่วยนักวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 คณะนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง ได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงานจัดแสดงงานวิจัยด้านมันสำปะหลัง/พืชหัว/เห็ด/พืชกระถาง/ผลิตภัณฑ์อาหารและพลาสติกชีวภาพ ณ ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ มทส. โดยมี อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน มีคณะจากภายนอก มทส. ที่เข้าร่วมได้แก่ ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ และคณะประธานสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (คุณศิวาพร สุกปลั่ง) และคณะ บุคลากรจากบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และเกษตรอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา