สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน วทท 41

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 (วทท 41) หัวข้อ ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Gateway to ASEAN with Science and Technology) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา