สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Poster Presentation ทางด้านสัตว์

ผลงานงานวิจัยเรื่อง “เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่พบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” โดย นางสาวพัชริดา คำภูเมือง นักศึกษาปริญญาระดับเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Poster Presentation ทางด้านสัตว์ ในการประชุมวิชาการ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3” (The Congress on Conservation Biological Diversity in Thailand: The 3rd Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร