สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Poster Presentation

ผลงานงานวิจัยเรื่อง “แบคทีเรียกรดแล็กติกชอบเค็มสายพันธุ์เด่นที่แยกได้จากกระบวนการหมักน้ำปลา” โดย นายโชคชัย เชื้อหนองทอน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี  2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Poster Presentation ทางด้านจุลินทรีย์ ในการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 3 จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร