สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

ผลงานงานวิจัยเรื่อง “สารระเหยจากแบคทีเรียกรดแล็กติกที่แยกได้จากกระบวนการหมักน้ำปลา” โดย นายโชคชัย เชื้อหนองทอน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี  2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาชีววิทยา ที่มีโปสเตอร์ที่นำเสนอจำนวน 83 เรื่อง ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 6 จัดโดย สสวท. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ