สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ม. (จุลชีววิทยา)

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา)