สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี