สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ชื่อย่อ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

Doctor of Philosophy (Applied Mathematics) ชื่อย่อ Ph.D. (Applied Mathematics)

 

จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

        - แบบ 1.1

        จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

 - แบบ 2.1

        จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

        - แบบ 2.2

        จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท โดยมี

       - แบบ 1.1

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา

       - แบบ 2.1

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมี

        - แบบ 2.2

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักคณิตศาสตร์ประยุกต์สามารถประกอบอาชีพ โดยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในวิชาชีพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง