สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

Master of Science Program in Applied Mathematics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ชื่อย่อ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

Master of Science (Applied Mathematics) ชื่อย่อ M.Sc. (Applied Mathematics)

 

จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

        - แผน ก แบบ ก 1

        จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

        - แผน ก แบบ ก 2

        จำนวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี โดยมี

       - แผน ก แบบ ก 1

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา

       - แผน ก แบบ ก 2

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักคณิตศาสตร์ประยุกต์สามารถประกอบอาชีพ โดยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัยในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในวิชาชีพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง