สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรก้าวหน้า

Bachelor of Science Program in Mathematics, Honors Program

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์)

Bachelor of Science (Mathematics) ชื่อย่อ B.Sc. (Mathematics)

 

จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิจรวมที่เรียนตลอดหนักสูตรไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต (เป็นระบบหน่วยกิจในระบบไตรภาค)

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (3 ภาคการศึกษา/ปี)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพียงพอ เพื่อทำการศึกษาต่อและวิจัยในขั้นสูง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ