สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การสมัครและทุน

  • การรับสมัคร

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระดับปริญญามหาบัณฑิต

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ เทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 2.75 ในรายวิชาทางคณิตศาสตร์

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและมีผลการเรียน GPA ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม และ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 มีสิทธิ์สมัครเข้าหลักสูตร โท-เอก ได้ทันที

 

การคัดเลือก

การคัดเลือกจะพิจารณาเป็นรายๆไป ซึ่งจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัคร

 

  • ทุนการศึกษา

 

ระดับปริญญาตรี

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ทุนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

ทุนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนใน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย

ทุน SUT-Ph.D. Scholarships

 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3025-6, 223014-5 โทรสาร 0-4422-3010

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 0-4422-4626 โทรสาร 0-4422-4649