มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัล

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.  นักวิจัยจะได้รับเหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 500,000 บาท

 

 

2. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  และ Dr. Jer-Lai Kuo สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.  จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของซูปเปอร์แลตทิชระหว่างแผ่นแกรฟีนและโบรอนไนไตรด์”  รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 150,000 บาท

 

    

 

3. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่    ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบถ่ายภาพตัดขวางเชิงแสงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการ วินิจฉัยเนื้อเยื่อชีวภาพ” รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

  

 

4. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จากผลงานวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ที่ใช้สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่” รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 150,000 บาท

 

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง 2013

 

TRF-CHE-Scopus Research Awards โดย สกว. สกอ. และ Elsevier

 

 

รศ.ดร.วิภา สุจินต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ในสาขา Life Sciences & Agricultural Sciences 

 

รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ในสาขา Chemical  and Pharmaceutical Sciences