มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชา

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
สาขาวิชาปรีคลินิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานวิจัย