มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากร

นางสิรินดา บุญภูมิ ผศ.ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ
นางดวงเดือน  ทะยอมใหม่ ผศ.ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสดิ์
นางชุติมา เสริมพิมาย ผศ.ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
นางสาวรุ่งทิพย์  เลิศสิริมงคล รศ.สพญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์
ศ.ดร.กฤษณะ  สาคริก รศ.ภญ.ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์
ศ.ดร.วิภา  สุจินต์ อ.ดร.อรทัย  วีระนันทนาพันธ์
ศ.ดร.James  R.Ketudat-Cairns อ.ดร.นวรัตน์  นันทพงษ์
ผศ.ดร.ธนพร  แม่นยำ ผศ.ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ผศ.ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนิน
รศ.ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน ผศ.ดร.ปิยดา  เงินสูงเนิน
ศ.ดร.จตุพร  วิทยาคุณ อ.ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ
ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช อ.ดร.มัณฑนา  แจ่มกลาง
ผศ.ดร.พนิดา  ขันแก้วหล้า อ.ดร.พงศกร  มาตย์วิเศษ
รศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี นางสาวสิริวรรณ  สาระนาสระน้อย
รศ.ดร.ระพี  อูทเคอ นายอธิพัฒน์  จันทะวีระ
ผศ.ดร.ชุติมา  ตลับนิล ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ ศ.ดร.Joewono  Widjaja
อ.ดร.เศกสิทธิ์  ชำนาญศิลป์ รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
ผศ.ดร.พัชรินทร์  ชัยสุวรรณ ศ.ดร.Yupeng Yan
อ.ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
อ.ดร.อัญญานี  คำแก้ว อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
อ.ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์ รศ.ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ
อ.ดร.Rung Yi  Lai อ.ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
อ.ดร.ปิยะนุช  ปิ่นอยู่ อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่
นางนิโลบล  ธรรมสีหา รศ.ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ
นางสาวพันธกานต์  ยันต์ฉิมพลี ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
นางสาวสุดารัตน์  แทนพลกรัง ผศ.ดร.Michael  F.Smith
ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
รศ.ดร.Eckart  Robert Schulz ผศ.ดร.พนมศักดิ์  มีมนต์
ศ.ดร.Sergey  Meleshko ผศ.ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์
ผศ.ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ อ.ดร.วรศม กุนทีกาญจน์
ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคำ อ.ดร.วิวัฒน์  นวลสิงห์
อ.ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง อ.ดร.วิทวัส  แสนรังค์
อ.ดร.เอกณัฐ  เวทยะวานิช อ.ดร.เพิ่มวัย  ชัยนะกุล
อ.ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี อ.ดร.Christoph  Herold
นางอนุสรณ์ รุจิราภา นางเพ็ญแข เพ็ชรใหม่
นายชาญชัย  ชัยวัฒน์ นายอรรถพล  ชอบงาน
นางจริยา  ยมสูงเนิน นายเอกพล  มนตรี
นางสาวกัลยาณี  สายสินธ์ รศ.ดร.ทรงกต  ทศานนท์
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี รศ.ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง
ศ.ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา ผศ.ดร.พันทิพย์  ปิยะทัศนานนท์
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา อ.ดร.สิริพร  กมลธรรม
รศ.ดร.หนูเดือน  เมืองแสน อ.ดร.ฐนกร  ศรีธราพิพัฒน์
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ นางรัชนีกร  โสมากุล
รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ ผศ.ดร.วีรพล  จันธิมา
ผศ.ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี
อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
อ.ดร.Colin Thomas Strine อ.ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิ่น
อ.ดร.ศิริลักษณ์  ชุมเขียว อ.ดร.สุกฤษฏิ์  สุขสมบัติ
นางปลื้มจิตร บุญพึ่ง นางบุษบา  วรรณศุภ
นางสาวกมลพร  มณฑาทอง นางสาวราตรี  สุแพง
    นางกานดา  คำมาก