สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

 
 

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ

 
 

 

 
 

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์

 
 

 

 
 

หัวหน้าสถานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโชค  จึงถาวรรณ

 

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ศาสตราจารย์ ดร. จตุพร วิทยาคุณ          

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
Asst. Prof. Dr. Eckart  Schulz          

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัขญา

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา

หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต  ทศานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี

 

 

 
 

หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์

 
 

 

 
 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางกานดา  คำมาก

 

ปรับปรุงเมื่อ 25 เมษายน 2560