มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

   
 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา

 
 

 

 
 

รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ

 
 

 

 

  

 

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี
  Prof. Dr. James R.Ketudat-Cairns     

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  Asst. Prof. Dr. Eckart  Schulz          

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ

 

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต  ทศานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าสถานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี  อูทเคอ

 
 

 

 
 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางกานดา  คำมาก

 

ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560