สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

   
 

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา

 
 

 

 
 

รองคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ

 
 

 

 

  

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี
  ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ       

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  Asst. Prof. Dr. Eckart  Schulz          

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัขญา

 

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต  ทศานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าสถานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี  อูทเคอ

 
 

 

 
 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางกานดา  คำมาก

 

ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560