มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์

   ไทย  อังกฤษ
• กิตติกรรมประกาศ
• ตาราง  - 
• บทคัดย่อ
• บทที่  - 
• ประวัติผู้เขียน  - 
• ภาคผนวก  - 
• ภาพ  - 
• รายการอ้างอิง  - 
• สารบัญ
• สารบัญคำย่อ  - 
• สารบัญตาราง  - 
• สารบัญภาพ  - 
• หน้าปก
• หน้าอนุมัติ

• โครงร่างวิทยานิพนธ์  

   

 

ปรับปรุงเมื่อ 18 ธันวาคม 60