มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557  ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 6/2556 ครั้งที่  5/2557 ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 10/2556 ครั้งที่  7/2557 ครั้งที่ 4/2558 ครั้งที่ 3/2559

ครั้งที่ 7/2560

ครั้งที่ 11/2556 ครั้งที่  8/2557 ครั้งที่ 7/2558 ครั้งที่ 4/2559    

ครั้งที่ 12/2556

ครั้งที่  9/2557 ครั้งที่ 8/2558 ครั้งที่ 5/2559    

ครั้งที่ 14/2556

ครั้งที่  15/2557 ครั้งที่ 9/2558 ครั้งที่ 6/59    

ครั้งที่ 19/2556

ครั้งที่ 16/2557 ครั้งที่ 10/2558 ครั้งที่ 7/59    

ครั้งที่ 20/2556

ครั้งที่ 18/2557 ครั้งที่ 11/2558        

ครั้งที่ 21/2556

ครั้งที่  21/2557 ครั้งที่ 12/2558        

ครั้งที่ 26/2556

ครั้งที่  23/2557 ครั้งที่ 13/2558        
ครั้งที่ 30/2556 ครั้งที่ 26/2557 ครั้งที่ 14/2558        
ครั้งที่ 31/2556 ครั้งที่ 27/2557 พิเศษ /2558        
ครั้งที่ 33/2556 ครั้งที่ 29/2557 ครั้งที่ 15/2558        
--- -- ครั้งที่ 32/2557 พิเศษ/2558        
        ครั้งที่ 16/2558