มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบฟอร์ม บัณฑิตศึกษา

  

• คำขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  (ทบ.20)            

 

คำขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิต  (สวว.-19)

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  (สวว.-18)      

 
คำขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ (สวว.-18-1)

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ  (สวว.-17)          

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  (สวว.-16)               

 

• ใบนำส่งการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ (สวว.-14)                    

 

• ใบตรวจรูปเล่มและการแก้ไขวิทยานิพนธ์  (สวว.-13)    

 

• คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (สวว.-12)           

 

• ขออนุมัติขยายเวลา (สวว.-11)                                        

 

• ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต  (สวว.-10)        

 

• ผลการสอบประมวลความรู้  (สวว.-09)        

 

• ผลการสอบวัดคุณสมบัติ  (สวว.-08)             

 

• คำขออนุมัติกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์  (สวว.-06)           

 

• คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์  (สวว.-06-1)      

 

• คำขออนุมัติกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้  (สวว.05)    

 

• คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้  (สวว.05-1)       

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (สวว.04)               

 

• คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  (สวว.04-1)    

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  (สวว.03)               

 

• คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  (สวว.03-1)    

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ / สอบประมวลความรู้  (สวว.02)               

 

• คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ / สอบประมวลความรู้  (สวว.02-1)    

 

• คำขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (สวว.-01)           

 

• คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (สวว.01-1)  

 

• แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์  (ทบ.23)           

 

ใบสรุปประวัตินักศึกษา ปริญญาโท  (ไทย)              

 

ใบสรุปประวัตินักศึกษา ปริญญาโท (อังกฤษ)

 

ใบสรุปประวัตินักศึกษา ปริญญาเอก (ไทย)

 

ใบสรุปประวัตินักศึกษา ปริญญาเอก (อังกฤษ)

 

แบบฟอร์มสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

แบบฟอร์มสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

  ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560