สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเป็นมา

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีคนแรกที่เป็นผู้วางระบบการบริหารวิชาการ คือ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา คณบดีในลำดับต่อไป จนถึงปัจจุบัน ได้แก่

1.  ศาสตราจารย์ ดร.วุฑฒิ พันธุมนาวิน

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  อัศวกุล 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  ธรรมถาวร

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ

7.  ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ  (ปัจจุบัน)

 

ปณิธาน (Pledge)

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิทยาศาสตร์ล้ำหน้า สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม

 

พันธกิจ (Commitments)

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสำนักวิชาที่เน้นการเรียน การสอน และ
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
เป็นรากฐานทางวิชาการที่ยั่งยืนของชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมโดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการ

 

วัตถุประสงค์

  1. จัดการศึกษาเพื่อสร้าง และพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากลมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  2. สร้างผลงานวิจัยในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และสร้างสังคมการเรียนรู้บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  4. ให้บริการวิชาการเพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ
  5. จัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
  6. เสริมสร้างให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ

 

 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร