สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์