สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558