สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30

ณ ห้อง C2-124 อาคารวิชาการ 2