สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี C2-428 ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2