สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาเคมี C2-428 ชั้น 4 อาคารวิชาการ 2