สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุติมา  ตลับนิล ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 651/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559