สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาเคมีได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560