สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อต่อไปนี้

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุม C2-124