สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาระดับปริญญาตรี

Title: Electrospun cellulose acetate nanofibers as thin layer chromatographic media for eco-friendly screening of steroids adulterated in traditional medicine and nutraceutical products

Speaker: Miss Kesara Ar-sanork

Title: Investigation of the enzyme activity of the Na+, K+ -ATPase via isothermal titration calorimetry (ITC)

Speaker: Mr. Nawee  Jantarit

Title: A tethered niacin-derived pincer complex with a nickel-carbon bond in lactate racemase 

Speaker: Miss Sriprapa Yananun

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2