สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดูงาน IRPC

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 2 และ 3 พร้อมคณาจารย์ ดูงานที่ IRPC จ. ระยอง วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น.