สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Biochemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) ชื่อย่อ : วท.ด. (ชีวเคมี) ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Biochemistry)

ชื่อย่อ : Ph.D. (Biochemistry)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.2 สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไตรภาค

2. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 และแบบ 2.1 สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ไตรภาค จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 16 - 8 กลุ่มวิชาเลือก 10 - 5 กลุ่มวิชาสัมมนา 4 4 (ไม่นับหน่วยกิต) 2 วิทยานิพนธ์ 60 60 45 รวม 90 60 60  

1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว) หน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
109881 - 1  SEMINAR IN BIOCHEMISTRY I
 สัมมนาชีวเคมี 1
1 (1-0-0)
109882 - 1  SEMINAR IN BIOCHEMISTRY II
 สัมมนาชีวเคมี 2
1 (1-0-0)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
109700 - 1  GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-0)
109701 - 1  BIOCHEMICAL SEPARATION AND CHARACTERIZATION METHODS
 วิธีแยกและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของชีวโมเลกุล
4 (1-9-0)
109702 - 1  ENZYMOLOGY
 เอนไซม์วิทยา
4 (4-0-0)
109703 - 1  PROTEIN STRUCTURE AND ENGINEERING
 วิศวกรรมโมเลกุลโปรตีน
4 (4-0-0)
109705 - 1  BIOINFORMATICS AND COMPUTER USAGE
 ไบโออินฟอร์แมติกและการใช้คอมพิวเตอร์
1 (1-0-0)
109706 - 1  PHYSICAL BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-9)
109712 - 1  INTRACELLULAR TRAFFIC AND CELL SIGNALLING
 การส่งสัญญาณของเซลล์
3 (3-0-0)
109721 - 1  ADVANCED BIOINFORMATICS AND BIOCHEMICAL COMPUTING
 ไบโออินฟอร์แมติกขั้นสูงและการคำนวณทางชีวเคมี
3 (3-0-0)
109725 - 1  MASS SPECTROMETRY OF BIOPOLYMERS
 การศึกษาชีวโมเลกุลโดยใช้วิธีแมสสเปกโทรเมตรี
2 (1-3-3)
109731 - 1  BIOCHEMICAL BASIS OF DISEASE AND STRATEGIES FOR TREATMENT
 พื้นฐานทางชีวเคมีของการเกิดโรค และแนวทางการรักษา
3 (3-0-0)
109741 - 1  PLANT BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีของพืช
4 (4-0-0)
109752 - 1  BIOCHEMICAL PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเคมี
3 (3-0-0)
109761 - 1  ENZYME TECHNOLOGY AND APPLIED ENZYMOLOGY
 เทคโนโลยีเอนไซม์และการประยุกต์ด้านเอนไซม์
3 (3-0-0)
109771 - 1  SELECTED TOPICS IN BIOCHEMISTRY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางชีวเคมี
3 (3-0-0)
109775 - 1  SELECTED RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคเฉพาะทางในการดำเนินงานวิจัย
4 (0-12-0)
109777 - 1  PRACTICAL PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY
 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ของโปรตีน
2 (0-6-0)
109781 - 1  SEMINAR IN BIOCHEMISTRY
 สัมมนาชีวเคมี
1 (1-0-0)

 1.3 Dissertation วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
109991 - 1  DOCTORAL THESIS
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
900002 - 2  QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
900003 - 1  FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆ หน่วยกิตต่ำสุด : -