สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมี

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1  ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านชีวเคมีอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้ง มีทักษะในการทำวิจัย มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือต่อชุมชนได้ มีศักยภาพในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางานในสายอาชีพได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เป็นบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. สามารถปฏิบัติงานทางด้านชีวเคมีได้อย่างมีความเข้าใจ ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถดำเนินการวิจัยในสาขาวิชาชีวเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวรุดหน้าอยู่ตลอดเวลา
  3. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านชีวเคมีได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้
  4. สามารถปรับเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ทางด้านชีวเคมีอย่างถูกต้อง  และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

2. หลักสูตร

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 โดยการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์นั้น อาจกระทำทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรืออาจร่วมมือเป็นบางส่วนกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งภายในและต่างประเทศในลักษณะของการร่วมวิจัย โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้     

2.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

2.1.1        หลักสูตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไตรภาค 

2.1.2        หลักสูตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไตรภาค 

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณทิต

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

กลุ่มวิชาบังคับ

-

16

กลุ่มวิชาเลือก

-

4

กลุ่มวิชาสัมมนา

-

1

วิทยานิพนธ์

45

24

รวม

45

45


แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพเป็นนักชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมของภาคเอกชนตลอดจนประกอบอาชีพอิสระที่มีการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านชีวเคมีมาใช้งาน เช่น ทางการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน และทางการแพทย์ เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร

รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
109700 - 1  GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-0)
109701 - 1  BIOCHEMICAL SEPARATION AND CHARACTERIZATION METHODS
 วิธีแยกและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของชีวโมเลกุล
4 (1-9-0)
109702 - 1  ENZYMOLOGY
 เอนไซม์วิทยา
4 (4-0-0)
109703 - 1  PROTEIN STRUCTURE AND ENGINEERING
 วิศวกรรมโมเลกุลโปรตีน
4 (4-0-0)
109705 - 1  BIOINFORMATICS AND COMPUTER USAGE
 ไบโออินฟอร์แมติกและการใช้คอมพิวเตอร์
1 (1-0-0)
109781 - 1  SEMINAR IN BIOCHEMISTRY
 สัมมนาชีวเคมี
1 (1-0-0)
 1 Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 18


 

 1.2 Electives Courses วิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
109706 - 1  PHYSICAL BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-9)
109712 - 1  INTRACELLULAR TRAFFIC AND CELL SIGNALLING
 การส่งสัญญาณของเซลล์
3 (3-0-0)
109721 - 1  ADVANCED BIOINFORMATICS AND BIOCHEMICAL COMPUTING
 ไบโออินฟอร์แมติกขั้นสูงและการคำนวณทางชีวเคมี
3 (3-0-0)
109725 - 1  MASS SPECTROMETRY OF BIOPOLYMERS
 การศึกษาชีวโมเลกุลโดยใช้วิธีแมสสเปกโทรเมตรี
2 (1-3-3)
109731 - 1  BIOCHEMICAL BASIS OF DISEASE AND STRATEGIES FOR TREATMENT
 พื้นฐานทางชีวเคมีของการเกิดโรค และแนวทางการรักษา
3 (3-0-0)
109741 - 1  PLANT BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีของพืช
4 (4-0-0)
109752 - 1  BIOCHEMICAL PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเคมี
3 (3-0-0)
109761 - 1  ENZYME TECHNOLOGY AND APPLIED ENZYMOLOGY
 เทคโนโลยีเอนไซม์และการประยุกต์ด้านเอนไซม์
3 (3-0-0)
109771 - 1  SELECTED TOPICS IN BIOCHEMISTRY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางชีวเคมี
3 (3-0-0)
109775 - 1  SELECTED RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคเฉพาะทางในการดำเนินงานวิจัย
4 (0-12-0)
109777 - 1  PRACTICAL PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY
 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ของโปรตีน
2 (0-6-0)
 1.3 Thesis วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
109891 - 1  MASTERS THESIS
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
18 (0-0-0)

 

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
900001 - 1  COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 

 3 Others อื่น ๆ หน่วยกิตต่ำสุด : -