สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

 

ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ : วท.ม. (เคมี)

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Chemistry)

ชื่อย่อ : M.Sc. (Chemistry) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- แผน ก แบบ ก 1 เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต โดย ไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา

- แผน ก แบบ ก 2 เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต และมีการศึกษารายวิชา ได้แก่ วิชาบังคับไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และสัมมนาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต รวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  

รูปแบบของหลักสูตร

- แผน ก แบบ ก 1 เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา

- แผน ก แบบ ก 2 เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษารายวิชา 

ภาษาที่ใช้ : -ภาษาอังกฤษ 

1 Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
102610 - 1  ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
102611 - 1  ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 2
4 (4-0-12)
102620 - 1  ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
102621 - 1  ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2
4 (4-0-12)
102630 - 1  ADVANCED ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
102631 - 1  INSTRUMENTAL TECHNIQUES
 เทคนิคทางอุปกรณ์
4 (4-0-12)
102640 - 1  ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
102650 - 2  CHEMICAL SYNTHESIS
 เคมีสังเคราะห์
4 (4-0-12)
102651 - 1  PETROCHEMICAL PRODUCTS
 ผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม
4 (4-0-12)
102660 - 1  NUMERICAL METHODS FOR CHEMISTS
 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักเคมี
4 (3-3-12)
102661 - 1  ADVANCED COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 เคมีคำนวณขั้นสูง 1
4 (4-0-12)

 1.2 Seminar Courses วิชาสัมมนา หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
102900 - 1  SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-3)
102901 - 1  SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-3)
102902 - 1  SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-3)
102903 - 1  SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-3)
102904 - 1  SEMINAR V
 สัมมนา 5
1 (1-0-3)

 1.3 Electives Courses วิชาเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
102701 - 1  INFORMATION ACCESS
 การสืบค้นข้อมูล
3 (3-0-9)
102703 - 1  RESEARCH METHODOLOGY AND RESEARCH WRITING IN ENGLISH
 วิธีการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
2 (2-0-6)
102711 - 1  BIOINORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ
3 (3-0-9)
102713 - 1  SOLID STATE CHEMISTRY
 เคมีสถานะของแข็ง
3 (3-0-9)
102714 - 1  COORDINATION CHEMISTRY
 เคมีโคออร์ดิเนชัน
3 (3-0-9)
102715 - 1  SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102716 - 1  SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102720 - 1  SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS
 การใช้สเปกโทรเมทรีในการพิสูจน์สารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
102721 - 1  ORGANIC SYNTHESIS
 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3 (3-0-9)
102722 - 1  CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102723 - 1  HETEROCYCLIC CHEMISTRY
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3 (3-0-9)
102724 - 1  SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102725 - 1  SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102732 - 1  INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 ปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์
2 (0-6-6)
102733 - 1  ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
3 (3-0-9)
102734 - 1  SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-9)
102735 - 1  SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-9)
102741 - 1  GROUP THEORY AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPY
 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น
3 (3-0-9)
102742 - 1  COLLOID AND SURFACE CHEMISTRY
 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว
3 (3-0-9)
102743 - 1  SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-9)
102744 - 1  SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-9)
102750 - 1  CATALYSIS
 การเร่งปฏิกิริยา
3 (3-0-9)
102751 - 1  CRYSTALLOGRAPHY I
 ผลิกศาสตร์ 1
3 (3-0-9)
102752 - 1  CRYSTALLOGRAPHY II
 ผลิกศาสตร์ 2
3 (3-0-9)
102753 - 1  POLYMER CHEMISTRY
 เคมีพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102754 - 1  APPLIED SURFACTANT SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีของสารลดแรงตึงผิว
3 (3-0-9)
102755 - 1  SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-9)
102756 - 1  SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2
3 (3-0-9)
102760 - 1  ADVANCED COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 เคมีคำนวณขั้นสูง 2
3 (3-0-9)
102761 - 1  MOLECULAR MODELING TECHNIQUES
 เทคนิคการจำลองแบบโมเลกุล
3 (3-0-9)
102762 - 1  SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีคำนวณ 1
3 (3-0-9)
102763 - 1  SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีคำนวณ 2
3 (3-0-9)

 1.4 Thesis วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
102988 - 1  M.SC.THESIS
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
19 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้ หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Version รายวิชา หน่วยกิต
900001 - 1  COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆ หน่วยกิตต่ำสุด : -