สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวคำจันทร์ บำรุงนอก ได้รับรางวัล Session Best Paper Presentation

นางสาวคำจันทร์ บำรุงนอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศิริ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) ได้รับรางวัล Session Best Paper Presentation ในการประชุม International conference on Advances in Science Engineering Technology and Natural Resource (ICASETN-16) ประเทศสิงค์โปร