สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

     ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2559 นักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากการอบรมชีววิทยาโอลิมปิกค่าย 2 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นักเรียนตัวแทนทั้ง 6 คนต้องทำการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้กติกาที่เคร่ดครัดของการแข่งขัน และในที่สุด นักเรียน 4 คน จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน ได้แก่

      นายพลวัฒน์ สืบดี ได้เหรียญเงิน

      นางสาวสุวัฒนา การงาน นายศิวกร ดังกลาง และ นายนภเกตน์ หิรัณยโกวิท ได้เหรียญทองแดง