สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรชีววิทยาสิงแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยา

มหาบัณฑิต

1.นายคำ หยวนจื่อเสียน

2. นายจันทราพร นันทะวงศ์

3.นายณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์

ดุษฎีบัณฑิต

4.น.ส. เนตรนภา พงเพ็ชร

5.นายพรอุมา ไกรนรา

6.น.ส.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์

7.น.ส.แววดาว ดาทอง

8.น.ส. ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์

9. นางสุกัญญา  เชื้อสุวรรณ

Credit : Photos from  สุรนารี ชีววิทยา Facebook